"Randevu Al" butonu sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Randevularınızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

Ürün ve Hizmet Alan Gerçek Kişi Hasta Aydınlatma Metni

Anasayfa / Ürün ve Hizmet Alan Gerçek Kişi Hasta Aydınlatma Metni

ÇANAKKALE ATLAS ÖZEL SAĞLIK HİZ. ve TİC. LTD. ŞTİ.

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÜRÜN VE HİZMET ALAN GERÇEK KİŞİ/HASTA AYDINLATMA METNİ 

Çanakkale Atlas Özel Sağlık Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. (“Özel Atlas Tıp Merkezi”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Özel Atlas Tıp Merkezi KVK Kanunun 10. maddesinde yer alan Veri SorumlusununAydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVK Kanunun 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninde yapılan açıklamalar, “Kişisel Verileriniz” ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kapsamaktadır.

Özel Atlas Tıp Merkezi, tarafından işlemeye konu olan kişisel verileriniz:

 

Kişisel Verinin İçeriği

Kimlik Verisi

Ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı gibi bilgileri içeren nüfus cüzdanı sureti, ehliyet ve pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta

Müşteri İşlem Bilgisi

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.

Finans Verisi 

Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri vb.

Sağlık Verisi

 Kan Grubunuz,
 Sağlık Bilgileriniz, (Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz vb)
 Engellilik, malullük ve sakatlık durumunuz,
 Kimlik olarak sunmanız halinde, Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi)bilgileriniz,
 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,

Biyometrik Veri

Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri vb.

Genetik Veri

Genetik veriler vb.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

Araç fotoğrafı, kişi fotoğrafı, kamera kayıtları

Görsel ve İşitsel Veri

Görüntü ve ses kayıtları

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Atlas Tıp Merkezi tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Atlas Tıp Merkezi faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Atlas Tıp Merkezi tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 Kanunlarda öngörülmesi 
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 Ayakta Teşhis ve Tedavi hizmeti sunan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği,
 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla (bağımsız denetim hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin sağladığı kişisel veriler bu kapsamdadır), sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz;

 

 Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 Talep ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi
 Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 Kimliğinizi teyit etme,
 Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 İlgili mevzuat uyarınca sağlık bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 Çağrı merkezi ve dijital kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 Hasta hizmetleri, sağlık profesyonellerimiz ve çağrı merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 Tıp merkezi yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 Kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 Denetim ve bilgi sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 Kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından Tıp Merkezimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 Tıp merkezi yönetimi, hasta deneyimi, hasta hakları, çağrı merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 Tıp merkezi yönetimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından Tıp Merkezimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 Pazarlama, medya ve iletişim, çağrı merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 Tıp merkezi yönetimi, hasta hakları, hasta deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Özel Atlas Tıp Merkezi hukuki sınırlar içinde kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla, Tıp Merkezleri, Grup Şirketleri, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı  birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, adli makamlar, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği ve bununla bağlı kalmamak kaydıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi-sgk vs. danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki sigorta şirketinize, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Özel Atlas Tıp Merkezi kişisel veri/özel nitelikli kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır.

Veri işleme süresi:

KVKK’ya uygun olarak, Aydınlatma Metninde ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Üniversitemize başvurarak, kişisel verilerinizin;

1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
3. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular, Özel Atlas Tıp Merkezi ait https://atlastip.com.tr/kisisel-verilerin-islenmesi/ adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla İsmetpaşa Mah. Eski Havra Sok. No:23 Çanakkale adresine gönderebilirsiniz.

Özel Atlas Tıp Merkezi ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çanakkale Atlas Özel Sağlık Hiz. ve Tic. Ltd. Şti

Mersis No: 0229035714600010

E-Mail: info@atlastip.com.tr

Adres: İsmetpaşa Mah. Eski Havra Sok. No:23 Çanakkale