"Randevu Al" butonu sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Randevularınızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Anasayfa / Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

ÇANAKKALE ATLAS ÖZEL SAĞLIK HİZ. ve TİC. LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA VE AÇIK RIZA BEYANI

 

1. VERİ SORUMLUSU

ÇANAKKALE ATLAS ÖZEL SAĞLIK HİZ. ve TİC. LTD. ŞTİ. Tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere sizler için hazırlanmıştır. Atlas Tıp Merkezi tarafından işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanız talep olunmaktadır:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. 

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Atlas Tıp Merkezi Tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iletişimin gerçekleştirilmesi ve personel temini referans araştırılmasının yürütülmesi amaçları başta olmak üzere; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi, amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, yurtiçi ve yurtdışına aktarılmamaktadır. 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimize mail veya elden başvuru formu iletmeniz halinde açık rızanız ile toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını ÇANAKKALE ATLAS ÖZEL SAĞLIK HİZ. ve TİC. LTD. ŞTİ. İsmetpaşa Mah. Eski Havra Sok. No:23 Çanakkale adresine, bizzat elden iletebilir, info@atlastip.com.tradresine mail atabilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Atlas Tıp Merkezi Tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Atlas Tıp Merkezi için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çanakkale Atlas Özel Sağlık Hiz. ve Tic. Ltd. Şti

Mersis No: 0229035714600010

E-Mail: info@atlastip.com.tr

Adres: İsmetpaşa Mah. Eski Havra Sok. No:23 Çanakkale

 

 

 

EK-1: AÇIK RIZA FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açık Rıza Beyan Formu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Atlas Tıp Merkezi Tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Başvurduğum pozisyona ilişkin uygunluğumun değerlendirilmesi, Atlas Tıp Merkezi İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, İnsan kaynakları yetkilisi tarafından alınan notlar da dahil olmak üzere Atlas Tıp Merkezine ilettiğim her türlü kişisel verimin, Atlas Tıp Merkezi Tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya Atlas Tıp Merkezi Tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların Atlas Tıp Merkezi İnsan kaynakları departmanı tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin Atlas Tıp Merkezi Tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin Atlas Tıp Merkezinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Atlas Tıp Merkezi insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine,

 
Onay veriyorum Onay vermiyorum

 

 

 

Adayın Adı-Soyadı: İmza:Tarih:

 

 

 

 

 

 

 

2