"Randevu Al" butonu sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Randevularınızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

Çalışan Aydınlatma Metni

Anasayfa / Çalışan Aydınlatma Metni

ÇANAKKALE ATLAS ÖZEL SAĞLIK HİZ. ve TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

ÇANAKKALE ATLAS ÖZEL SAĞLIK HİZ. ve TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi siz çalışanlarımıza anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak, Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi,bildirmek isteriz.

ÇALIŞANLARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER

Şirketimiz tarafından çalışanlara ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:

Kimlik Verileri: Ad, soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, T.C. kimlik no, cinsiyet, medeni hal, nüfus cüzdan seri sıra no, uyruk bilgisi, pasaport bilgileri, görev ve unvan bilgisi, araç plakası vb.

İletişim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, şirket içi iletişim bilgileri vb.

Finansal Veriler: Banka IBAN numarası, bordrolar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri.

Hukuki İşlem Verisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.

Mesleki Deneyim Verileri: Eğitim durumu, meslek içi eğitim bilgileri, sertifika ve diploma bilgileri, dil bilgileri, gidilen kurslar, eğitim ve beceriler, iş tecrübesi, transkript bilgileri.

İşlem Bilgisi Verisi: Ip adresi bilgileri, internet sitesi giriş- çıkış kayıtları,

Özlük Verileri: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, sigorta bilgisi, izin çıkış ve izinden dönüş tarihi, askerlik durum bilgileri, departman ve birimi.

Sağlık Verileri: Sağlık raporu, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, sağlık ve doğum izni belgeleri, engellilik durumuna ait bilgiler vb.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Kamera Kayıtları.

Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, video kaydı, kamera kayıtları, ses kayıtları.

Ceza Mahkumiyeti: Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler.

Diğer Veriler: İmza, Aile Yakın Bilgisi.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu vb.”

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
 Çalışanların işe giriş, işten çıkış, izin düzenlemelerinin yapılması
 Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
 Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,
 İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
 Personel özlük dosyasının oluşturulması,
 SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,
 Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,
 İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,
 İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,
 Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;
 Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,
 Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     
 Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması,
 LUCA Muhasebe programına çalışan verilerinin girilerek çalışan sayfasının oluşturulması, mevcut verilerin güncellenmesi,
 Çalışanlarla iletişimin sağlanması,
 Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması,
 Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
 Eğitim planlamasının yapılması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

 İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
 Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile LUCA Muhasebe programına işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.
 İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
 Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.
 Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
 İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için 
 Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;
 Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde, ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.
 Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     
 Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.
 Kişisel verilerinizden gerekli olanlar örneğin, danışmanlık hizmeti vb. konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Yurtdışı veri paylaşımı bulunmamaktadır. 

HAKLARINIZ

KVKK' nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

 Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. 
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
 Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla yazılı ve imzalı olarak, yapabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Çanakkale Atlas Özel Sağlık Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0229035714600010

E-Mail: info@atlastip.com.tr

Adres: İsmetpaşa Mah. Eski Havra Sok. No:23 Çanakkale

 

TEBLİĞ ALAN:

 

Adı SoyadıTarihİmza

2