"Randevu Al" butonu sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Randevularınızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

Gerçek Kişi - Tedarikçi- Müşteri-İş Ortağı- Gerçek Kişi Temsilcisi Aydınlatma Metni

Anasayfa / Gerçek Kişi - Tedarikçi- Müşteri-İş Ortağı- Gerçek Kişi Temsilcisi Aydınlatma Metni

ÇANAKKALE ATLAS ÖZEL SAĞLIK HİZ. ve TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GERÇEK KİŞİ- TEDARİKÇİ- POTANSİYEL ÜRÜN VE HİZMET ALAN KİŞİ -İŞ ORTAĞI- GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ


ÇANAKKALE ATLAS ÖZEL SAĞLIK HİZ. ve TİC. LTD. ŞTİ. (“Özel Atlas Tıp Merkezi”) olarak anılacaktır) olarak iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, kiraya verenlerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Özel Atlas Tıp Merkezi İş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

İşlenen Kişisel Veriler:

 • ¬ Kimlik Bilgisi: T.C Kimlik No, Ad Soyad, Araç Plakası, D.Tarihi,
 • ¬ İletişim Bilgisi: İletişim adresi, e-posta adresi, telefon no,
 • ¬ Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
 • ¬ Müşteri İşlem: Fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, mail order, sipariş bilgisi, talep bilgisi,
 • ¬ Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi : Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları,
 • ¬ Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,
 • ¬ Finansal Bilgi: Fatura bilgileri, Banka Bilgileri, Kredi Kartı bilgileri, Iban No,
 • ¬ Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kamera Kayıtları, Ses kayıtları 

Veri Konusu Kişi Grubu


 • ¬ Hissedar


 • ¬ Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • ¬ Tedarikçi Yetkilisi
  • ¬ Tedarikçi Çalışanı
  • ¬ İş Ortağı
  • ¬ Ziyaretçi


  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi: 


  07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Şirketimiz ile gerek Tedarikçi İlişkisi gerek Müşteri İletişimi ve Özel Atlas Tıp Merkezi ürün finansmanı vb. hizmetler kiraya veren olarak imzalanan Sözleşmeler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

  Kişisel verileriniz; işyeri ziyaretiniz sırasında, kurumsal internet sitelerimiz kanalıyla veya e-posta veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada iletişim formunu doldurmanız, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

  Kişisel verileriniz, müşterilerimizim açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. 

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi: 


  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,


  Kişisel verileriniz, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması müşterilerimizim açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilenler ile aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenebilir.

  • ¬ Kanunlarda öngörülmesi 
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 
  • 6698  Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu,
  • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
  • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
  • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
  • 1771 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,
  • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
  • ¬ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • ¬ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla (bağımsız denetim hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin sağladığı kişisel veriler bu kapsamdadır), sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • ¬ Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
  • ¬ Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • ¬ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,


  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Özel Atlas Tıp Merkezi tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:


  • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep ve Şikayet Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • İlgili mevzuat uyarınca sağlık bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Çağrı merkezi ve dijital kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 • Hasta hizmetleri, sağlık profesyonellerimiz ve çağrı merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Tıp merkezi yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • Denetim ve bilgi sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından Tıp Merkezimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Tıp merkezi yönetimi, hasta deneyimi, hasta hakları, çağrı merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Tıp merkezi yönetimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından Tıp Merkezimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama, medya ve iletişim, çağrı merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Tıp merkezi yönetimi, hasta hakları, hasta deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarımı:


  Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, Özel Atlas Tıp Merkezi tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçindeki hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Özel Atlas Tıp Merkezi Çalışanlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir. 

  Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı ilgili kişinin açık rızasına tabidir.

  Veri Sahibi Olarak Haklarınız:


  Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla ÇANAKKALE ATLAS ÖZEL SAĞLIK HİZ. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ne başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:


  a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

  ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

   

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik Başvuru Formu ’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ÇANAKKALE ATLAS ÖZEL SAĞLIK HİZ. ve TİC. LTD. ŞTİ., İsmetpaşa Mah. Eski Havra Sok. No:23 Çanakkale adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.  VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

  ÇANAKKALE ATLAS ÖZEL SAĞLIK HİZ. ve TİC. LTD. ŞTİ

  Mersis No: 0229035714600010

  E-Mail: info@atlastip.com.tr

  Adres: İsmetpaşa Mah. Eski Havra Sok. No:23 Çanakkale